1.Општи информации

Додипломските студии по компјутерски науки имаат за цел обезбедување на врвен кадар за задоволување на сé поголемата побарувачка за инженери по информатички науки и компјутерско инженерство. Студентите на оваа студиска програма се здобиваат со знаења кои им обезбедуваат голема професионална флексибилност и широк избор на работни места секаде каде постои потреба од примена на вештини за решавање на проблеми, како и вештини за критичко размислување, кои ќе ги користат за решавање на комплексни пресметковни проблеми. Дипломираните кадри ќе можат лесно да најдат работа во компаниите и истражувачките центри. Освен што би биле обучени да учествуваат во развивање, имплементација и одржување на најразлични софтверски апликации, тие ќе ја имаат и потребната основа да продолжат со постдипломски студии, како и да учествуваат во интердисциплинарни проекти од науката и технологијата.

 

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

2.1 Времетраење: 3 години (6 семестри)
Титула: Дипломиран инженер по информатички технологии, насока Компјутерски науки
2.2 Времетраење: 4 години (8 семестри)
Титула: Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока Компјутерски науки

 

3. Наставна програма

Во наставната програма е предвидено да има 18 задолжителни предмети, 9 изборни на ниво на факултет и 3 изборни од Универзитетска листа во случај кога студентот завршува тригодишни, односно 24 задолжителни предмети, 12 изборни на ниво на факултет и 4 изборни од Универзитетска листа во случај кога студентот завршува четиригодишни студии.

Сите изборни предмети се поделени во три групи на тежина (Н1, Н2 и Н3). Правилата за изборност на предмети според нивото се дефинирани како:

  • Број на предмети од Н1- вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Н1 не смее да надминува 6 кредити.
  • Број на предмети од Н2- вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Н2 не смее да надминува 36 кредити.
  • Број на предмети од Н3 – нема ограничување во бројот на избрани предмети од групата Н3.

Студентот може да избере и повеќе предмети од групата Н1 и групата Н2 од предвидениот број, но, во тој случај кредитите освоени за овие предмети не влегуваат во вкупниот број на кредити потребни за стекнување на дипломата. Положените предмети и освоените кредити ќе бидат дел од листата на положени предмети во уверението за положени предмети по завршување на факултетот.

Предмети: 
Семестар: 1
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Вовед во компјутерските науки 6.00 Задолжителни предмети
Дискретни структури 1 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 1 6.00 Задолжителни предмети
Професионални вештини 6.00 Задолжителни предмети
Структурно програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Семестар: 2
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Архитектура и организација на компјутери 6.00 Задолжителни предмети
Дискретни структури 2 6.00 Задолжителни предмети
Калкулус 2 6.00 Задолжителни предмети
Објектно-ориентирано програмирање 6.00 Задолжителни предмети
Спорт и здравје 0.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Компјутерски компоненти 6.00 Изборни предмети
Креативни вештини за решавање проблеми 6.00 Изборни предмети
Маркетинг 6.00 Изборни предмети
Објектно ориентирана анализа и дизајн 6.00 Изборни предмети
Основи на веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Семестар: 3
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Алгоритми и податочни структури 6.00 Задолжителни предмети
Веројатност и статистика 6.00 Задолжителни предмети
Компјутерски мрежи и безбедност 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Инженерска математика 6.00 Изборни предмети
Интернет програмирање на клиентска страна 6.00 Изборни предмети
Напредно програмирање 6.00 Изборни предмети
Управување со техничката поддршка 6.00 Изборни предмети
Шаблони за дизајн на кориснички интерфејси 6.00 Изборни предмети
Семестар: 4
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Вештачка интелигенција 6.00 Задолжителни предмети
Оперативни системи 6.00 Задолжителни предмети
Софтверско инженерство 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Анализа на софтверските барања 6.00 Изборни предмети
Безжични и мобилни системи 6.00 Изборни предмети
Визуелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Вовед во екоинформатиката 6.00 Изборни предмети
Вовед во случајни процеси 6.00 Изборни предмети
Дигитално процесирање на слика 6.00 Изборни предмети
Дизајн на алгоритми 6.00 Изборни предмети
Електрични кола 6.00 Изборни предмети
Интернет технологии 6.00 Изборни предмети
Компјутерска графика 6.00 Изборни предмети
Медиуми и комуникации 6.00 Изборни предмети
Теорија на информации со дигитални комуникации 6.00 Изборни предмети
Семестар: 5
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Бази на податоци 6.00 Задолжителни предмети
Линеарна алгебра и примени / Изборен предмет** 6.00 Задолжителни предмети
Паралелно и дистрибуирано процесирање / Изборен предмет** 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Администрација на системи 6.00 Изборни предмети
Веб програмирање 6.00 Изборни предмети
Визуелизација 6.00 Изборни предмети
Вовед во науката за податоци 6.00 Изборни предмети
Дизајн и архитектура на софтвер 6.00 Изборни предмети
Информациска безбедност 6.00 Изборни предмети
Компјутерска етика 6.00 Изборни предмети
Компјутерски звук, говор и музика 6.00 Изборни предмети
Мрежна безбедност 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски мрежи 6.00 Изборни предмети
Напреден веб дизајн 6.00 Изборни предмети
Основи на роботиката 6.00 Изборни предмети
Семестар: 6
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Дизајн на интеракцијата човек-компјутер / Изборен предмет** 6.00 Задолжителни предмети
Машинско учење 6.00 Задолжителни предмети
Формални јазици и автомати / Дипломска работа** 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Агентно-базирани системи 6.00 Изборни предмети
Администрација на мрежи 6.00 Изборни предмети
Безжични мултимедиски системи 6.00 Изборни предмети
Вградливи микропроцесорски системи 6.00 Изборни предмети
Виртуелизација 6.00 Изборни предмети
Вовед во мрежна наука 6.00 Изборни предмети
Географски информациски системи 6.00 Изборни предмети
Дигитална форензика 6.00 Изборни предмети
Електронска и мобилна трговија 6.00 Изборни предмети
Интегрирани системи 6.00 Изборни предмети
Континуирана интеграција и испорака 6.00 Изборни предмети
Криптографија 6.00 Изборни предмети
Мерење и анализа на интернет сообраќај 6.00 Изборни предмети
Мултимедиски системи 6.00 Изборни предмети
Паралелно програмирање 6.00 Изборни предмети
Податочно рударство 6.00 Изборни предмети
Процесирање на сигналите 6.00 Изборни предмети
Процесна роботика 6.00 Изборни предмети
Сервисно ориентирани архитектури 6.00 Изборни предмети
Современи компјутерски архитектури 6.00 Изборни предмети
Софтверски квалитет и тестирање 6.00 Изборни предмети
Статистичко моделирање 6.00 Изборни предмети
Семестар: 7
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Програмски парадигми 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Автономна роботика 6.00 Изборни предмети
Администрација на бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Анализа и дизајн на ИС 6.00 Изборни предмети
Веб базирани системи 6.00 Изборни предмети
Вовед во анализа на временските серии 6.00 Изборни предмети
Вовед во биоинформатиката 6.00 Изборни предмети
Вовед во паметни градови 6.00 Изборни предмети
Вовед во препознавање на облици 6.00 Изборни предмети
Дигитална постпродукција 6.00 Изборни предмети
Дистрибуирани системи 6.00 Изборни предмети
Имплементација на системи со слободен и отворен код 6.00 Изборни предмети
Интернет на нештата 6.00 Изборни предмети
Машинска визија 6.00 Изборни предмети
Менаџмент информациски системи 6.00 Изборни предмети
Методологија на истражувањето во ИКТ 6.00 Изборни предмети
Мобилни информациски системи 6.00 Изборни предмети
Мобилни платформи и програмирање 6.00 Изборни предмети
Моделирање и симулација 6.00 Изборни предмети
Напредна интеракција човек компјутер 6.00 Изборни предмети
Обработка на природните јазици 6.00 Изборни предмети
Операциони истражувања 6.00 Изборни предмети
Оптички мрежи 6.00 Изборни предмети
Пресметување во облак 6.00 Изборни предмети
Програмирање на видео игри 6.00 Изборни предмети
Рударење на масивни податоци 6.00 Изборни предмети
Системи за поддршка при одлучувањето 6.00 Изборни предмети
Софтвер за вградливи системи 6.00 Изборни предмети
Социјални мрежи и медиуми 6.00 Изборни предмети
Семестар: 8
Задолжителни предмети
Предмет Кредити
Дипломска работа 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборен предмет 6.00 Задолжителни предмети
Изборни предмети
Предмет Кредити
Биолошки инспирирано пресметување 6.00 Изборни предмети
Блоковски вериги и криптовалути 6.00 Изборни предмети
Веб пребарувачки системи 6.00 Изборни предмети
Виртуелна реалност 6.00 Изборни предмети
Вовед во когнитивни науки 6.00 Изборни предмети
ИКТ за развој 6.00 Изборни предмети
Интелигентни информациски системи 6.00 Изборни предмети
Интелигентни системи 6.00 Изборни предмети
Компјутерска анимација 6.00 Изборни предмети
Мобилни апликации 6.00 Изборни предмети
Модерни трендови во роботика 6.00 Изборни предмети
Напредни бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Напредни теми од криптографија 6.00 Изборни предмети
Неструктурирани бази на податоци 6.00 Изборни предмети
Пресметковна биологија 6.00 Изборни предмети
Претприемништво 6.00 Изборни предмети
Програмски јазици и компајлери 6.00 Изборни предмети
Складови на податоци и аналитичка обработка 6.00 Изборни предмети
Споделување и пресметување во толпа 6.00 Изборни предмети
Управување со ИКТ проекти 6.00 Изборни предмети
Предмети-текст: 
*- изборниот предмет може да биде и предмет од Универзитетската листа | **-предмети предвидени за студенти кои запишуваат тригодишни студии