Код на предмет: 
F18L1W031
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Во овој предмет ќе се изучуваат базични математички концепти за компјутерски
науки. Студентите ќе се запознаат со основите на множества, исказна и предикатна
логика, техники за докажување и булова алгебра.

Акредитација: