Код на предмет: 
F18L3W154
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Студентите да се запознаат со алгоритмите и техниките на податочно рударење и
машинско учење за анализа на многу големи податочни множества. Фокус ќе биде
даден на дистрибуираните платформи како и на начинот на дефинирање и креирање
на алгоритми за процесирање и анализа на многу големи податочни множества.

Акредитација: