Код на предмет: 
F18L3S039
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Оспособеност за користење на формалните модели на пресметливост како основа за
теорија и пракса на програрамските јазици, компајлери, како и за пратење на повисок
курс од теоријата на пресметливоста. Запознавање со јазици, регуларни и контекстно
слободни јазици, конечни автомати и push down автомати, граматики и врската меѓу
определен вид на автомати и јазици.

Акредитација: