Код на предмет: 
F18L3W089
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на курсот е студентите да ги научат главните концепти на методите и
техниките кои се применуваат за препознавање на облици.По завршувањето на
курсот кандидатитеќе бидат оспособени за дизајнирање, реализирање и
имплементација на системи за автоматско препознавање на облици, проценка на
нивните перформанси и нивна оптимизација.

Акредитација: