Код на предмет: 
F18L3W076
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Запознавање на студентите со анализа на произволни временски серии. Курсот два
вовед во типовите на временски серии, покрива стационарни процеси, спектрална
анализа на стационарни процеси, ARMA модели, ARIMA и сезонални ARIMA
модели, временско-просторни методи. Со знаењето стекнато на курсот студентите ќе
може да анализираат временски серии од берзански податоци, да откриваат
трендови, да предвидуваат идни појави, како и да ги користат за препознавање на
разновидни настани кои се опишани со временски серии.

Акредитација: