Код на предмет: 
F18L3S151
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со основите на модерните техники од
областа на пресметковна биологија. По завршувањето на курсот кандидатите: ќе
имаат продлабочени знаења за напредните технологии и методи за пресметковна
биологија, динамички системи и моделирање; ќе можат да разберат, анализираат и
формулираат генерални проблеми од областа на пресметковна биологија; ќе можат
успешно да применат методи при решавање на реални проблеми; ќе можат да
конципираат, анализираат, реализираат и проценат перформанси на методи и модели
во пресметковна биологија.

Акредитација: