Код на предмет: 
F18L1S032
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Курсот претставува вовед во основните математички концепти неопходни за
повисоките курсеви од компјутерски науки. Ќе се изучуваат напредни техники за
докажување, индукција рекурзија. Студентите треба да стекнат вештини за решавање
на комбинаторни задачи. Да се запознаат со основната терминологија и основите за
претставување на графови.

Акредитација: