Код на предмет: 
F18L3W142
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на предметот е студентитеда се стекнат со основните теоретски и практични
знаења за алгоритмите за обработка на природните јазици. Ќе стекнат знаења за тоа
како јазичната структура и значење се репрезентираат во структури наподатоци, како
овие структури и значење да се препознаат во текстуалниподатоци, и најбитно, како
да изградат алгоритми кои ќе ги препознаваатвистинските одговори помеѓу големиот
број опции.

Акредитација: