Код на предмет: 
F18L3S112
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Студентите треба да го разбрерат развојот и спектарот на програмските јазици, и да
го сфатат процесот на конструкција на компајлер што ќе ги надгради како
програмери кои навлегле во суштината на програмските јазици.

Акредитација: