Код на предмет: 
F18L3S166
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Студентите ќе се запознаат со концептот за далечинско учење, со технологиите кои го поддржуваат далечинското учење, како и со придобивките со неговото користење. Со слушање на овој курс студентите ќе се оспособат да планираат и дизајнираат, да научат како се имплементираат системи за далечинско учење, ќе ја осознаат разликата помеѓу курсевите кај учење на далечина и курсевите во класичната настава, улогата на инструкторот и ученикот во овој систем, како и сегашноста и иднината на системите за далечинско учење

Акредитација: