Код на предмет: 
F18L3S057
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Студентите се оспособуваат да станат професори кои успешно ќе идентификуваат ученици кои имаат потенцијал да го прошират знаењето од областа на информатиката и решавање задачи од алгоритамска природа, со употреба на напредни структури и алгоритми коишто не се опфатени со редовната програма. Идните наставници се оспособуваат да пренесат основно знаење за напредната програма на учениците и да ги насочат во процесот на учество на национални и интернационални натпревари по информатика.

Акредитација: