Код на предмет: 
F18L3S056
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Персонализираното учење е современ начин на одржување на наставата која ги пресретнува индивудуалните потреби на секој ученик. Студентите се оспособуваат да ги препознаат спецификите на совладување на знаењата кај учениците од основните и средните училишта. Студентите ќе осознаат како да се справат со предизвикот за вклучување на персонализираното учење во рамки на класичната училница и како да се поттикнува усвојувањето на нови знаења кај различните стилови на учење.

Акредитација: