Код на предмет: 
F18L3W055
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на предметот е студентот да се запознае со основите на различните медии: аудио, слики, видео и анимации и да ги сфати различните својства на секој од нив. Да ги знае и разбере различните формати и да се оспособи за користење за различни апликации за креирање на мултимедијални содржини. Студентот треба да развие мал мултимедијален производ со примена на изучените техники и методи.

Акредитација: