Код на предмет: 
F18L3S054
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Целта на предметот е оспособување на студентите да користат најсовремени техники за работа на час за да го предизвикаат интересот на учениците и истите да ги поттикнат на усвојување нови знаења за време на наставата во училницата. Студентите ќе се оспособат да спроведуваат активна настава во училницата, користејќи креативни техники според возраста на учениците и материјалот според наставниот план.

Акредитација: