Цел на предметната програма: 

* - изборниот предмет може да биде и предмет од Универзитетската листа