Код на предмет: 
F18L3W050
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

По успешното завршување на овој предмет, студентот ќе биде во состојба да ги: разбере принципите (педагошки, когнитивни, инженерски) кои треба да се искористат при дизај на образовен софтвер, местото и примената на различните типови на образовен софтвер во образованието, начинот на кој образовниот софтвер помага да се остварат одередени педагошко-едукативни цели, како и основните принципи за користење на образовен софтвер без притоа тој да ја наруши дидактиката на образовниот процес.

Акредитација: