Код на предмет: 
F18L3S094
Фонд на часови: 
180
Цел на предметната програма: 

Запознавање на студенти со актуелните елементи од областа дигитални библиотеки (ДБ): основи и архитектури на дигитални библиотеки, технологии, управување, организација и развој на дигитални ресурси, презентација на знаење и негово откривање (прибирање на информации), мета-податоци, шеми и стандарди и релевантни интелектуални права. Во зависноста од тековниот интерес студентите ќе се запознаат со конкретен апликативен софтвер за дигитална библиотека и со практики во работењето како и евалуација на истите. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира знаење за основни елементи на ДБ, технологии за развој и изградба на ДБ, начини на примена, управување и организација на ДБ

Акредитација: