Управување во информатички технологии (IT Management) (3+1+1)

1. Општи информации

Постдипломските студии по Управување во информатички технологии имаат за цел да обезбедат квалитетно и врвно европско образование и обучување на високо образувани кадри со длабоки познавања на методи и техники за управување со ИКТ проекти и системи. По завршувањето на студиите овие кадри ќе можат да заземат одговорни позиции во процесите на планирање, дизајн, управување и мониторинг на ИКТ проекти и системи вклучувајќи ги и нивните бизнис аспекти.

Програмата во рамките на студиите по Управување во информатички технологии се компатибилни со соодветните студии кои се нудат на најголемиот број светски универзитети кои ја поддржуваат оваа тематика и овозможуваат мобилност на студентите.

 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ
 • Назив на студиската програма: Управување во информатички технологии
 • Научно - истражувачко подрачје: 2 техничко-технолошко
 • Поле: 212 компјутерска техника и информатика
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити.
 • Траење на студиите: 2 семестри.
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели).
 • Услови за запишување на студиите: На студиите по Управување во информатички технологии можат да се запишат студенти кои имаат завршено студии кои имаат 240 или 180 кредити на додипломски студии .
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со првиот семестар на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 2 задолжителни предмети, 2 изборени предмети од областа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен предмет од областа, 1 изборен предмет предмет од областа и 1 изборен предмет од листата на УКИМ и завршен проект – магистерска тема (18 ЕКТС)
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман
 • Бројот на контактните часови е 4

По успешното завршување на постдипломските студии по Управување во информатички технологии, успешниот студент ќе ги поседува следниве општи способности и квалификации:

 • Способност за работа во интердисиплинарни тимови
 • Моќ за анализа и синтеза
 • Моќ за примена на знаењето во праксата
 • Моќ за генерирање нови идеи (креативност)
 • Моќ за учење
 • Способност за критика и самокритика
 • Способност за донесување одлуки
 • Познавање англиски јазик
 • Истражувачки способности

По успешното завршување на постдипломските студии по Управување во информатички технологии, успешниот студент ќе ги поседува следниве специфични способности и квалификации:

   Знаење и разбирање

 

Обезбедува на продлабочени знаења и разбирања на теориските основи на софтверски и иновациски проектен менаџмент, управување со информациски системи и ризици како и други дисциплини.

Стекнување на потребните знаења од областа на менаџмент со ИКТ системи и проекти.

Развој на напредни вештини во планирање, проектирање, дизајнирање, управување, тестирање, како и имплементација на ИКТ системи и проекти.

Покажува високо ниво на професионална компетентност во анализа на емпириски податоци во областа на бизнисот, индустрија, економија и влада.

Работа со применети апликации за управување со проекти, ресурси, пари и луѓе.

Владее со најновите индустриски стандарди и најдобри пракси, како и со можностите за подобрувања и идниот развој во областа.

 Примена на знаењето и  разбирањето

 

Може да го примени знаењето и разбирањетоза професионално усовршување во потесна област од Управување во информатички технологии.

Покажува вештини и знаење потребни за индивидуата да биде компетентна за управување на ИТ системи и проекти на високо ниво.

Компетенциите го квалификуваат со цврста менаџмент и техничка основа со можност за вклучување на избран спектар од пошироки аспекти од Управување во информатички технологии и слично кои ќе одговараат на потребите на професионалецот во ова поле со постојан и брз развој.

Продлабочени познавања на управување потребни за ефикасна работа на ИКТ менаџер, независен специјалист или член на специјализиран тим.

 Способност за проценка

Демонстрира посветеност за самонапредување, и постојан професионален развој.

Покажува продлабочено знаење за напредни техники за анализа и дизајн од областите на Управување во информатички технологии.

Демонстрира познавање на најдобрите практики за подобрување на продуктивноста и взаемното разбирање во бизнис организациите земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.

Покажува способност за самостојно носење на управувачки одлуки и поврзување на бизнис практиката со апликативните решенија.

 Комуникациски вештини

Покажува способност за комуникација со колегите и за тимска работа преку висока свесност за значењето и моќта на комуникациите.

Илустрира ефективна размена на информации, идеи и аргументирано поткрепени предлози.

Демонстрира висока способност за работа и раководење со мултидисциплинарни тимови

Покажува способности за планирање и управување со времето на менаџерско ниво и професионална социјализација и решавање конфликти.

Препознава комплексни организациски структури и потреба за нивно реструктурирање,  го разбира нивното влијание на ефективноста и ефикасноста во комбинација со модерните технологии.

 Вештини на учење

Покажува разбирање на основите на истражувачката методологија, со способности да оценува, дизајнира и изведува истражување во областа, да формулира, планира истражувачки проект и продлабочено да комуницира на темата.

Демонстрира способност за разумна проценка и генерирање на идеи со креативно и критичко размислување, совладување нови теории, модели, техники и технологии, ценејќи ја притоа неопходноста од постојан професионален развој.

Способен е да ги избере и сфати процедурите и методите за структурирање, обединување и ракување со информациите и податоците во една околина.

Поседува висока самодоверба и независност, проактивност и самосвесност за изведување и делегирање на работни задачи и управување со понатамошната кариера.

 

Стекната титула: Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на управување во информатички технологии. 

2.  Воведувачки слој

Воведувачкиот слој им е наменет на студентите кои студии кои траат помалку од четири години или стекнале помалку од 240 кредити од претходните студии.

Табела 1: Листа на предметите на воведувачкиот слој

 

 

Код

Предмет

Неделен фонд

Семестар

ЕКТС

 CSEW501

 Менаџмент информациски  системи*

2+2+1

зимски

6

 CSEW705

 Иновации преку ИКТ*

2+1+2

зимски

6

 

 Изборен од табела 2

 

зимски

6

 

 Изборен од табела 2

 

зимски

6

 

 Изборен од табела 2

 

зимски

6

 6 

 CSES811

 Претприемништво*

2+1+2

летен

6

 CSES634

 Управување со ИКТ проекти*

2+2+1

летен

6

 

 Изборен од табела 2

 

летен

6

 

 Изборен од табела 2

 

летен

6

10 

 

 Изборен**

 

летен

6

*Доколку студентот во своите додипломски студии го има положено предметот, ќе треба на негово место да избере друг предмет од листата на изборни предмети од воведувачкиот слој (Табела 2).

**Предметот може да се избере од листата на изборни предмети од табела 2 или од универзитетската листа на слободни изборни предмети

Табела 2: Листа на изборните предмети во воведувачки слој

 

Код

Предмет

Неделен фонд

Семестар

ЕКТС

 CSEW528

 Управување со техничка поддршка

2+1+2

зимски

6

 CSEW505

 Анализа на софтверските барања

2+2+1

зимски

6

 CSEW701

 Анализа и дизајн на ИС

2+2+2

зимски

6

 CSEW704

 Дизајн на интегрирани системи

2+1+2

зимски

6

 CSEW511

 Дизајн и архитектура на софтвер

2+1+2

зимски

6

 CSEW514

 Имплементација на системите со отворен код

2+1+2

зимски

6

 CSEW515

 Компјутерска етика

4+0+0

зимски

6

 CSEW310

 Маркетинг

2+2+1

зимски

6

9

 CSES631

 Софтверски квалитет и тестирање

2+1+2

летен

6

10

 CSES625

 Развоен процес на ИС

2+2+2

летен

6

11

 CSES612

 Електронска и мобилна трговија

2+2+2

летен

6

12

 CSES610

 е-Влада

2+1+2

летен

6

13

 CSES617

 Моделирање на бизнис процеси

2+1+2

летен

6

14

 CSES606

 Географски информациски  системи

2+1+2

летен

6

15

 CSES205

 Бизнис и менаџмент

2+2+1

летен

6

16

 CSES628

 Сервисно ориентирани  архитектури

2+2+2

летен

6

17

 УКИМ-И

 Избор од универзитетската  листа слободни предмети

 

 

 

 

По успешното завршување на сите десет предмети и остварени 60 кредити, студентот со претходно стекнати 180 ЕКТС кредити (или завршени тригодишни студии) продолжува со предметите од втората студиска година на постдипломски студии .

 

3. Студии
 

Табела 1: Листа на предметите на постдипломски студии

 

 

Код

Име на предметот

Статус

Семестар

ЕКТС

П

А

Л

1

ITMW01

Напредно управување со софтверски проекти

З

зимски

6

2

1

0

2

ITMW02

Напредни ИКТ иновации и претприемништво

З

зимски

6

2

1

0

3

 

Изборен предмет

И

зимски

6

 

 

 

4

 

Изборен предмет

И

зимски

6

 

 

 

5

 

Изборен предмет

И

зимски

6

 

 

 

6

ITMS01

Напредно инженерство на софтверски барања

З

летен

6

2

1

0

7

 

Изборен предмет

И

летен

6

 

 

 

8

 

Магистерска тема

З

летен

18

 

 

 

3.1 Изборни предмети

Студентот може да избере предмет од листата на понудени изборни предмети од сите студиски програми од втор циклус на студии. Листата на понудени изборни предмети може да се најде на овој линк.