Сите студенти на ФИНКИ кои сакаат да направат промена на студиската програма, согласно одлуката на ННС на ФИНКИ, истото можат да го направат во периодот 02.09.2013 до 09.09.2013 година.

Потребни документи:

По предавањето на документите, комисијата за промена на студиска програма ќе изготви решенија и истите ќе бидат објавени на страната на ФИНКИ. По објавувањето на решението, студентите ќе треба да го запишат зимскиот семестар на насоката на која се префрлаат. 
 
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје