Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, за континуирана афирмација на правото на пристап до информациите од јавен карактер ќе одржи работилница наменета за студентите на Факултетот за запознавање со правата (како баратели), како и за начинот на остварување на правото за пристап до истите, кои произлегуваат од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
 
Работилницата ќе се одржи на 8.10.2015 во 12 часот во Амфитеатарот на ТМФ.