Квоти

Согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/20 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во наредната учебна година ќе запише вкупно 412 студенти на магистерски студии.
 
 
За студентите кои во учебната 2019/2020 година ќе се запишат на магистерски студии на ФИНКИ, постојат вкупно 20 (дваесет) студиски програми. Бројот на студенти кои ќе можат да се запишат на ФИНКИ на секоја од студиските програми, е даден во продолжение.
 

Студиска програма

Број на

студенти

Вкупен износ на школарина (ЕУР)

 3+2

4+1 

Едногодишни магистерски студии

319

 

 

Интернет технологии

30

 

1800

Интелигентни системи

50

 

1800

Биоинформатика

15

 

1800

Компјутерски науки

20

 

1800

Софтверско инженерство

50

 

1800

Еко-информатика

12

 

1800

Безбедност, Криптографија и Кодирање

15

 

1800

Паметни поврзани системи

25

 

1800

Управување во ИКТ

50

 

1800

Пресметување во облак

25

 

1800 

Статистика за аналитика на податоци

12

 

1800

Едукација

15

 

1800

 

 

 

 

Двегодишни магистерски студии

93  

 

Интернет технологии

10

2500 

 

Биоинформатика

5

2500 

 

Компјутерски науки

5

2500 

 

Софтверско инженерство

20

2500 

 

Еко-информатика

5

2500 

 

Безбедност, Криптографија и Кодирање

5

2500 

 

Паметни поврзани системи

8

2500 

 

Управување во ИКТ

20

2500 

 

Пресметување во облак

10

2500 

 

Статистика за аналитика на податоци

5

2500 

 

 
* Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд