Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија на Јапонија (MEXT) ги повикува потенцијалните кандидати од Република Северна Македонија да се пријават за:  

 

1) Истражувачка студентска програма  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html?fbclid=IwAR3ZueIG0ZnsnNr2VpSfa5Z3rLZ6wfzePjYMoIAqHjBIglo5Pr1O7d8JEZo2)    

 

2) Додипломска студентска програма.  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html?fbclid=IwAR0PGDdQewtNuBi9Bnc5icUBoI6i1iuiA7byT1C57Zs7iU8OVg94fUnrcJI   

 

Потребната документација треба да се поднесе на англиски јазик или со официјален превод. Скенираните документи треба да се испратат до contact@sk.mofa.go.jp (мејл не поголем од 10MB) оригиналните документи и две копии се поднесуваат до Амбасадата на Јапонија.  

9 јуни 2023 г. е крајниот рок за поднесување на оригналната документација до Амбасадата на Јапонија на адреса Филип Втори Македонски 3, Соравиа Центар, кат 6, 1000 Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат контактирани за тестирање и интервјуа предвидени за во средината од месец јуни.  

 

На следниот линк може да погледнете примери од испитни прашања од претходни години.  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/index.html#1  

 

Исто така може да се информирате за студентскиот живот и универзитетите во Јапонија  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/    
 

*** 
Ministria e Arsimit, Kulturës, Sportit, Shkencës dhe Teknologjisë të Japonisë (MEXT) bën thirrje ndaj kandidatëve potencial në Republikën e Maqedonisë së Veriut për 

 

1) Programin studentor për hulumtime 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html?fbclid=IwAR3ZueIG0ZnsnNr2VpSfa5Z3rLZ6wfzePjYMoIAqHjBIglo5Pr1O7d8JEZo2)    

 

2) Programin për studime deridiplomike në Japoni. 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html?fbclid=IwAR0PGDdQewtNuBi9Bnc5icUBoI6i1iuiA7byT1C57Zs7iU8OVg94fUnrcJI   

 

Dokumentacionet e kërkuara duhet të dorëzohen në gjuhën angleze ose në përkthim zyrtarë. Dokumentet e skenuara duhet të dërgohen deri te contact@sk.mofa.go.jo (emaili jo më i madh se 10MB), ndërsa dokumentet origjinale dërgohen tek Ambasada e Japonisë. 

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve origjinale është më 9 qershor 2023 në Ambasadën e Japonisë në adresën Filip Vtori Makedonski 3, Qendra Soravia, kati 6, 1000 Shkup. Kandidatët e zgjedhur do të kontaktohen për testime dhe intervista të planifikuara për gjysmën e dytë të muajit qershor. 

 

Në vegëzen e mëposhtme mund të vini re shembujt e pyetjeve të provimeve të vitit të kaluar: 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/index.html#1 

Gjithashtu për jetën studentore dhe universitetet mund të mësoni më tepër: https://www.studyinjapan.go.jp/en/   

 

*** 
 

The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT) is calling all potential candidates from the Republic of North Macedonia to apply for: 

 

1) Research student scholarship: 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html?fbclid=IwAR3ZueIG0ZnsnNr2VpSfa5Z3rLZ6wfzePjYMoIAqHjBIglo5Pr1O7d8JEZo2)    

 

2) Undergraduate student scholarship: 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html?fbclid=IwAR0PGDdQewtNuBi9Bnc5icUBoI6i1iuiA7byT1C57Zs7iU8OVg94fUnrcJI   

 

All necessary application documents must be submitted in English or together with an official English translation. Scanned documents should be submitted to contact@sk.mofa.go.jp (no larger than 10MB) and hard copies in original and two sets of copies to the Embassy. 

9th of June 2023 is the deadline for submitting the hard copies of the documents to the Embassy of Japan on address: Filip Vtori Makedonski 3, Soravia Centar, floor 6, 1000 Skopje. 

The selected candidates will be contacted and go through the written test and interview in mid-Junе. 

 

Examples for past written examination questions: 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/index.html#1  
More information about the student life and Universities in Japan: https://www.studyinjapan.go.jp/en/  

0