Пресметување во облак (4+1)

Постдипломските студии по пресметување во облак се стремат кон врвно европско образование и обучување, кои по завршувањето на студиите ќе можат да испорачуваат скалабилни и еластични инфраструктури, платформи и софтвери, кои се висококвалитетни и доверливи и кои ги задоволуваат потребите на локалната индустрија.

Програмата во рамките на студиите по пресметување во облак се компатибилни со соодветните студии кои се нудат на најголемиот број светски универзитети кои ја поддржуваат оваа актуелна тематика и овозможуваат мобилност на студентите.

 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ
 • Назив на студиската програма: Пресметување во облак
 • Научно - истражувачко подрачје: 2 техничко-технолошко
 • Поле: 212 компјутерска техника и информатика
 • Област: 21208 друго
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити.
 • Траење на студиите: 2 семестри.
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели).
 • Услови за запишување на студиите: На студиите по пресметување во облак можат да се запишат студенти кои имаат завршено студии кои имаат 240 или 180 кредити на додипломски студии.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со првиот семестар на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 2 задолжителни предмети, 1 изборен општо-образовен предмет, 2 изборни предмети од областа, од кои еден може да биде од листата на слободни изборни предмети на УКИМ.
 • Втор семестар: 2 изборни предмети од областа, од кои еден може да е од листата на УКИМ (само доколку во првиот семестар предметите се избрани на ниво на факултет) и завршен проект – магистерска тема (18 ЕКТС)
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман
 • Бројот на контактните часови е 4

Стекната титула:  Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на пресметување во облак.

2. Студии
 

Табела 1: Листа на предметите на постдипломски студии

 

 

Име на предметот

Статус

Семестар

ЕКТС

1

Виртуелизирани податочни центри

З

зимски

6

2

Скалабилност и повеќестанарство за SaaS апликации

З

зимски

6

3

Безбедносни предизвици во виртуелни околини

И

зимски

6

4

Изборен предмет

И

зимски

6

5

Изборен предмет

И

зимски

6

6

Напредени теми од пресметување во облак

З

летен

6

7

Изборен предмет

И

летен

6

8

Магистерска тема

З

летен

18

 

2.1 Изборни предмети

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

1.

CC-И-01

Интероперабилност, портабилност и федерација на скалабилни веб сервиси

9

4

0

6

2.

CC-И-02

Аналитика на големи податоци и дистрибуирани податоци

9

4

0

6

3.

CC-И-03

Инженерство на перформанси на скалабилни веб сервиси

10

4

0

6

4.

CC-И-04

Деловно моделирање

9

4

0

6

5.

CC-И-05

Енергетска ефикасност во виртуелни околини

10

4

0

6

6.

CC-И-06

Бизнис модели за пресметување во облак

10

4

0

6

7.

CC-И-07

Менаџмент на мал бизнис

10

4

0

6

8.

CC-И-08

Сервиси во облак за мобилни системи

10

4

0

6

9.

CC-И-09

Анализа на податоци од мобилни сензори/извори (Mobile crowdsensing/Participatory sensing/Urban sensing)

10

4

0

6

10.

CC-И-10

Скалабилни платформи за развој во облак

9

4

0

6

11.

CC-И-11

Тестирање на софтвер за пресметување со високи перформанси

9

4

0

6

12.

ITMS01

Напредно инженерство на софтверски барања

10

2

0

6

13.

ITMS06

Eлектронски образовни системи

10

4

0

6

14.

ITMW01

Напредно управување со софтверски проекти

9

4

0

6

15.

БИ-И-03

Примена на бранчиња во нумерички симулации

9

4

0

6

16.

БК-И-12

Управување со промени и ризици

9

4

0

6

17.

ЕДУ-И-11

Веб на иднината

10

2

1

6

18.

ИС-И-05

Амбиентална интелигенција

9

4

0

6

19.

ИТ-З-02

Напредни мобилни и веб апликации

9

4

0

6

20.

ИТ-И-03

Менаџмент на ИКТ

9

4

0

6

21.

ИТ-И-08

Дигитален маркетинг

10

4

0

6

22.

ИТ-И-13

Мрежна виртуелизација и пресметки во облак (Network Virtualization and Cloud Computing)

10

4

0

6

23.

ИТ-И-18

Наука базирана на податоци (Data Science)

9

4

0

6

24.

КН-З-02

Методи за оптимизација

9

4

0

6

25.

КН-З-04

Истражувачки методи и техники за пишување

10

4

0

6

26.

КН-И-06

Современи трендови за паралелно процесирање

10

2

2

6

27.

КН-И-07

Грид и научно програмирање

9

4

0

6

28.

КН-И-08

Моделирање и управување на големи податоци

10

2

2

6

29.

ПС-И-09

Паметни системи за производство и мониторинг

10

4

0

6

30.

СДП-И-1

Статистичко прoграмирање

10

4

0

6

31.

СИ-И-05

Моделно базирано софтверско инженерство

9

4

0

6

32.

СИ-И-06

Софтверско инженерство за критичните системи

10

4

0

6

33.

СИ-И-07

Инженерска етика

10

4

0

6

34.

СИ-И-08

Инженерство на ЕРП бизнис системи

10

4

0

6

35.

СИ-И-09

Надежност на софтвер

10

4

0

6

36.

СНП-З-2

Регресиони модели

9

0

4

6

 
Студентот може да избере предмет од листата на понудени изборни предмети од сите студиски програми од втор циклус на студии. Листата на понудени изборни предмети може да се најде на овој линк.