Пресметување во облак (3+1+1)

Постдипломските студии по пресметување во облак се стремат кон врвно европско образование и обучување, кои по завршувањето на студиите ќе можат да испорачуваат скалабилни и еластични инфраструктури, платформи и софтвери, кои се висококвалитетни и доверливи и кои ги задоволуваат потребите на локалната индустрија.

Програмата во рамките на студиите по пресметување во облак се компатибилни со соодветните студии кои се нудат на најголемиот број светски универзитети кои ја поддржуваат оваа актуелна тематика и овозможуваат мобилност на студентите.

 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ
 • Назив на студиската програма: Академски студии од втор циклус по Пресметување во облак
 • Научно - истражувачко подрачје: 2 техничко-технолошко
 • Поле: 212 компјутерска техника и информатика
 • Област: 21208 друго
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити.
 • Траење на студиите: 2 семестри.
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели).
 • Услови за запишување на студиите: На студиите по пресметување во облак можат да се запишат студенти кои имаат завршено студии кои имаат 240 или 180 кредити на додипломски студии.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со првиот семестар на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 2 задолжителни предмети, 1 изборен општо-образовен предмет, 2 изборни предмети од областа, од кои еден може да биде од листата на слободни изборни предмети на УКИМ.
 • Втор семестар: 2 изборни предмети од областа, од кои еден може да е од листата на УКИМ (само доколку во првиот семестар предметите се избрани на ниво на факултет) и завршен проект – магистерска тема (18 ЕКТС)
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман
 • Бројот на контактните часови е 4

Стекната титула:  Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на пресметување во облак.*Предметот може да се избере од Универзитетската листа на слободни изборни предмети

По успешното завршување на сите десет предмети и остварени 60 кредити, студентот со претходно стекнати 180 ЕКТС кредити (или завршени тригодишни студии) продолжува со предметите од втората студиска година на постдипломски студии.

3. Студии
 
 

Табела 1: Распоред на предметите по семестри и студиски години за академски студии (АС)

Реден   број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1.

F18L3W068

Пресметување во облак

7

2

3

6

2.

F18L3W105

Иновации во ИКТ

7

2

3

6

3.

F18L3W037

Паралелно и дистрибуирано процесирање

7

2

3

6

4.

F18L3W065

Мрежна безбедност

7

2

3

6

5.

 

Изборен наставен предмет

7

 

 

6

6.

F18L3S062

Виртуелизација

8

2

3

6

7.

F18L3S155

Сервисно ориентирани архитектури

8

2

3

6

8.

F18L3S022

Управување со ИКТ проекти

8

2

3

6

9.

 

Изборен наставен предмет

8

 

 

6

10.

 

Изборен наставен предмет

8

 

 

6

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

 

 

60

 

 

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ВТОРА ГОДИНА

1.

CC-З-01

Виртуелизирани податочни центри

9

4

0

6

2.

CC-З-02

Скалабилност и повеќестанарство за SaaS апликации

9

4

0

6

3.

CC-З-03

Безбедносни предизвици во виртуелни околини

9

4

0

6

4.

 

Изборен наставен предмет

9

 

 

6

5.

 

Изборен наставен предмет

9

 

 

6

6.

CC-З-04

Напредени теми од пресметување во облак

10

4

0

6

7.

 

Изборен наставен предмет

10

 

 

6

8.

 

Магистерска тема

10

 

 

18

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

 

 

60

 
 
Табела 2: Изборни наставни предмети на студиската програма
 

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

1.

F18L3W064

Дистрибуирани системи

7

2

3

6

ФИНКИ

2.

F18L3W079

Веб базирани системи

7

2

3

6

ФИНКИ

3.

F18L3W053

Компјутерска етика

7

4

0

6

ФИНКИ

4.

F18L3W103

Имплементација на системи со слободен и отворен код

7

2

3

6

ФИНКИ

5.

F18L3W024

Веб програмирање

7

2

3

6

ФИНКИ

6.

F18L3W043

Информациска безбедност

7

2

3

6

ФИНКИ

7.

F18L3W060

Администрација на системи

7

2

3

6

ФИНКИ

8.

F18L3S059

Администрација на мрежи

8

2

3

6

ФИНКИ

9.

F18L3S135

Мултимедиски системи

8

2

3

6

ФИНКИ

10.

F18L3S138

Напредни бази на податоци

8

2

3

6

ФИНКИ

11.

F18L3S111

Инфраструктурно програмирање

8

2

3

6

ФИНКИ

12.

F18L3S118

Континуирана интеграција и испорака

8

2

3

6

ФИНКИ

13.

F18L3S162

Споделување и пресметување во толпа

8

2

3

6

ФИНКИ

14.

F18L3S159

Софтверски дефинирана безбедност

8

2

3

6

ФИНКИ

15.

CC-И-01

Интероперабилност, портабилност и федерација на скалабилни веб сервиси

9

4

0

6

ФИНКИ

16.

CC-И-02

Аналитика на големи податоци и дистрибуирани податоци

9

4

0

6

ФИНКИ

17.

CC-И-03

Инженерство на перформанси на скалабилни веб сервиси

10

4

0

6

ФИНКИ

18.

CC-И-04

Деловно моделирање

9

4

0

6

ФИНКИ

19.

CC-И-05

Енергетска ефикасност во виртуелни околини

10

4

0

6

ФИНКИ

20.

CC-И-06

Бизнис модели за пресметување во облак

10

4

0

6

ФИНКИ

21.

CC-И-07

Менаџмент на мал бизнис

10

4

0

6

ФИНКИ

22.

CC-И-08

Сервиси во облак за мобилни системи

10

4

0

6

ФИНКИ

23.

CC-И-09

Анализа на податоци од мобилни сензори/извори (Mobile crowdsensing/Participatory sensing/Urban sensing)

10

4

0

6

ФИНКИ

24.

CC-И-10

Скалабилни платформи за развој во облак

9

4

0

6

ФИНКИ

25.

CC-И-11

Тестирање на софтвер за пресметување со високи перформанси

9

4

0

6

ФИНКИ

26.

ITMS01

Напредно инженерство на софтверски барања

10

2

0

6

ФИНКИ

27.

ITMS06

Eлектронски образовни системи

10

4

0

6

ФИНКИ

28.

ITMW01

Напредно управување со софтверски проекти

9

4

0

6

ФИНКИ

29.

БИ-И-03

Примена на бранчиња во нумерички симулации

9

4

0

6

ФИНКИ

30.

БК-И-12

Управување со промени и ризици

9

4

0

6

ФИНКИ

31.

ЕДУ-И-11

Веб на иднината

10

2

1

6

ФИНКИ

32.

ИС-И-05

Амбиентална интелигенција

9

4

0

6

ФИНКИ

33.

ИТ-З-02

Напредни мобилни и веб апликации

9

4

0

6

ФИНКИ

34.

ИТ-И-03

Менаџмент на ИКТ

9

4

0

6

ФИНКИ

35.

ИТ-И-08

Дигитален маркетинг

10

4

0

6

ФИНКИ

36.

ИТ-И-13

Мрежна виртуелизација и пресметки во облак (Network Virtualization and Cloud Computing)

10

4

0

6

ФИНКИ

37.

ИТ-И-18

Наука базирана на податоци (Data Science)

9

4

0

6

ФИНКИ

38.

КН-З-02

Методи за оптимизација

9

4

0

6

ФИНКИ

39.

КН-З-04

Истражувачки методи и техники за пишување

10

4

0

6

ФИНКИ

40.

КН-И-06

Современи трендови за паралелно процесирање

10

2

2

6

ФИНКИ

41.

КН-И-07

Грид и научно програмирање

9

4

0

6

ФИНКИ

42.

КН-И-08

Моделирање и управување на големи податоци

10

2

2

6

ФИНКИ

43.

ПС-И-09

Паметни системи за производство и мониторинг

10

4

0

6

ФИНКИ

44.

СДП-И-1

Статистичко прoграмирање

10

4

0

6

ФИНКИ

45.

СИ-И-05

Моделно базирано софтверско инженерство

9

4

0

6

ФИНКИ

46.

СИ-И-06

Софтверско инженерство за критичните системи

10

4

0

6

ФИНКИ

47.

СИ-И-07

Инженерска етика

10

4

0

6

ФИНКИ

48.

СИ-И-08

Инженерство на ЕРП бизнис системи

10

4

0

6

ФИНКИ

49.

СИ-И-09

Надежност на софтвер

10

4

0

6

ФИНКИ

50.

СНП-З-2

Регресиони модели

9

0

4

6

ФИНКИ

Вкупно:

 

 

 

 

 
Студентот може да избере предмет од листата на понудени изборни предмети од сите студиски програми од втор циклус на студии. Листата на понудени изборни предмети може да се најде на овој линк.