На трет циклус студии на насоката Информатика на ФИНКИ за учебната 2021/22 година примен е кандидатот со код FIN1211987.

Кандидатот има право на приговор кој може да го испрати на iii-finki@ukim.edu.mk до 16.10.2021.