Компанијата Loka (loka.com) ја објавува својата петта ML пракса за студентите на Финки. Нудиме интересни предизвици од полето на Generative AI, LLMs, Machine Learning, Data Analysis, Data Mining и Data Processing. Очекуваме студенти кои се заинтересирани да работат со големи податоци и кои сакаат да научат како да користат некои од следните алатки: TensorFlow, LangChain, llama.cpp, Beam, Spark, Flink, Airflow, Docker, MLFlow, SageMaker како и некои од Cloud платформите, како AWS, GCP и Azure. Ќе бидете вклучени во изработка на проект за петтата генерација практиканти, од почеток до крај - анализа на податоците, користење на GenAI и сопствени модели, прием на податоци, податочен pipeline, сервирање на модел и клиентска апликација.
Заинтересираните кандидати може да се пријават на следниот линк: https://boards.greenhouse.io/lokainc/jobs/4140454007
 
1