Македонски Телеком за потребите на Сектор за активности за технички услуги за корисници во Областа на Главниот директор за техника и ИТ има потреба од ангажирање на пет (5 ) практиканти.
Студентите да бидат од  последна година на студии од причини што се работи за пракса која ке биде со полно работно време од 08:00 до16:00 и истат ќе трае максимум до една (1) година
За  обавување на праксата ќе добијат соодветен паричен надоместок и нивниот ангажман ќе биде регулиран со Договор за пракса.
 
Активности кои ќе ги извршуваат:
  • Средување на network inventory податоци
  • Управување со налози во интерни апликации, помош при управување со налози и со податоци од постоечки апликации
  • Тестирање на функционалности во нова апликација WFM
  • Тестирање на фунционалноста во новата NG OSS апликација од  Net Cracker – модулите  Work Force Management, Service Provisioning i Service Inventory;
  • Следење на налози и барања за обезбедување на технички услуги , нивната анализа и генерирање на репорти за изведени активности
Студентите треба да имаат желба за работа во тим, позитивен став,комуникациски способности, проактивност, познавање на англиски јазик, солидни компјутерски вештини, само- мотивираност, само-дисциплина.
 
Студентите своите биографии може да ги доставуваат заклучно со 06.04.2016 година, на следнава e-mail адреса:sonja.kargova@telekom.mk со назнака Пракса во делот на Техника