Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во периодот од 30 август до 14 септември 2017, организира подготвителна настава по математика и програмирање. Подготвителната настава се организира со цел да им помогне на новите студенти полесно да ја следат наставата по предметите од математика и програмирање во првата година на студирање. 

Подготвителната настава претставува одлична можност студентите да увидат кои предзнаења се неопходни за совладување на курсевите од првите семестри, како и да го надополнат и освежат своето знаење од математика и програмирање.

Наставата ќе се организира доколку се пријават доволно студенти за формирање на група за секој од двата курса. 

Предвидено е дневно да се реализираат по 6 часа настава и вежби во групи од 18 до 32 студенти. Наставата ќе се реализира со почеток од 9 часот и со поголема пауза помеѓу првиот и вториот блок од 3 часа, за да овозможи време и за дополнително самостојно вежбање на изучените концепти, за што ќе биде обезбедена и соодветна просторија.

Курсот по математика ќе се реализира во текот на 6 дена (40 часа), додека курсот по програмирање ќе се реализира во текот на 5 дена (20 часа). Цената за следење на курсот по математика изнесува 4000 денари. Цената за следење на курсот по програмирање е 2000 денари.

Студентите кои планираат да проследат некој од курсевите (или двата) треба да се пријават најдоцна до среда 28.08.2017 до 16 часот преку пополнување на следнава форма.

Подетални информации може да добиете на следниот маил:  podgotvitelna@finki.ukim.mk.

Сите студенти кои се пријавиле за следење на наставата во предвидениот рок, ќе бидат известени најдоцна до вторник 29.08 до 15:00 со е-порака на е-адресата која ја внеле во пријавата, дали се активирани групите и дали наставата ќе започне.

Во продолжение следат кратки содржини на материјалот за подготвителната настава по математика и програмирање.

Наставата по математика опфаќа значајни делови од материјалот изучуван во основно и средно образование.

Опис на темите кои ќе се обработат:

1. Основни бројни множества. Алгебарски и рационални изрази 
- Основни бројни множества:
Природни броеви: преглед на операциите и законите, прости и заемно прости броеви, деливост
Бројни системи, декаден и бинарен броен систем
Цели броеви: преглед на операциите, подредување 
Рационални броеви: преглед на операциите со дропки, децимални броеви, бесконечни децимални броеви
Реални броеви: поим, геометриско претставување, подредување
- Алгебарски и рационални изрази:
Степен со показател природен број, операции со степени
Цели рационални изрази; мономи, полиноми; операции, разложување на множители, НЗС и НЗД
Дробно рационални изрази: поим и операции

2. Линеарна функција, линеарни равенки и неравенки. Систем линеарни равенки 
- Линеарна функција, линеарни равенки и неравенки:
Правоаголен координатен систем во рамнина, Реална функција; дефинициона област, множество вредности
Линеарна функција, тек и график
Линеарна равенка со една непозната; решавање, дискусија и примена
Линеарна неравенка со една непозната; решавање
- Систем линеарни равенки:
Систем од две линеарни равенки со две непознати; еквивалентност
Методи за решавање систем од две линеарни равенки со две непознати
Систем линеарни неравенки со една непозната; решавање
- Равенки и неравенки со апсолутни вредности:
Апсолутна вредност на реален број
Равенки со апсолутни вредности
Неравенки со апсолутни вредности

3. Квадратни равенки и неравенки, степени и корени 
- Квадратни равенки:
Решавање на полна квадратна равенка
Решавање на неполна квадратна равенка
Дискусија на решенијата на полна квадратна равенка
- Квадратна функција и квадратна неравенка:
Квадратна функција, својства и график
Квадратна неравенка со една непозната
- Степени и корени:
Степен со показател цел број
Корен: поим, проширување и скратување, Коренување на производ и количник; степенување и коренување на корен;
Нормален вид на корен; ирационални изрази; операции
Рационализација на именител на дропка
Степен со показател рационален број

4. Логаритамски функции. Тригонометриски функции
- Логаритамска функција:
Правила за логаритмирање
Врски меѓу логаритми со различни основи
- Тригонометрија:
Тригонометриски функции од остар агол
Врски меѓу тригонометриските функци од ист агол
Вредност на тригонометриските функции за некои агли
Решавање на правоаголен триаголник, дефиниции на тригонометриските функции синус, косинус, тангенс и котангенс од произволен агол
Вредност на тригонометриските функции синус, косинус, тангенс и котангенс од произволен агол

5. Математичка логика 
- Искази; операции со искази:
Операции со искази и вистинитосни таблици
Исказни формули и Тафтологии
Преведување на реченици од говорен јазик во логички исказни формули
- Исказни функции:
Поим и решение на исказна функција
Квантификатори
- Аксиоми, теореми, докази:
Докажување на едноставни математички задачи

6. Множества и Комбинаторика
- Множества:
Подмножества и еднаквост на множества
Oперации со множества
- Индукција
- Комбинаторика:
Комбинации, пермутации, варијации
Биномна формула
 

Наставата по програмирање опфаќа значајни делови од материјалот изучуван во средно образование, а вклучува и методи за полесно совладување на алгоритамските концепти.

Тема 1: Алгоритми и програмирање
Поим за алгоритам. Разгледување едноставни алгоритми и изработка на пример алгоритми. Начини за совладување на алгоритамските концепти. Алатки за почетничко програмирање.

Тема 2: Интегрирани околини за развој. Code::Blocks
Програмирање. Елементи на околините за програмирање: преведувач, поврзувач, дебагер, библиотеки со стандардни функции. Code::Blocks: инсталација, опис на изгледот на околината: главен прозорец, работна површина. Креирање на нов проект и додавање на изворна датотека во проект. Изградба и извршување на проект.

Тема 3: Вовед во програмскиот јазик C
Синтакса на C: азбука, зборови, посебни симболи и коментари. Претпроцесор и заглавишни датотеки (анг. header files). Вклучување на датотека со директивата include. Типови на податоци во C: основни (char, int, float, double). Изрази и искази во C. Променливи и нивно декларирање. Структура на програмите во C. Оператори во C: аритметички, за доделување, инкремент и декремент (префиксен, постфиксен), релациони, логички оператори. Влезно излезни операции: printf и scanf. Примери на едноставни C програми.

Тема 4: Редоследна структура. Изработка на едноставни програми
Редоследна структура, блок од наредби. Празна наредба. Изработка на едноставни C програми.

Тема 5: Контролни структури. Наредби за избор
Контролни искази: наредби за избор, наредби за повторување и наредби за скок. Наредби за избор: if, if-else и switch. Вгнездување на if наредби. Примери на C програми со примена на наредбите за избор.

Тема 6: Наредби за повторување
Наредбата while – реализација на контролната структура додека-извршувај. Примери за примена на наредбата while. Наредбата do-while – реализација на контролната структура повторувај-додека. Примери за примена на наредбата do-while. Наредбата for – реализација на контролната структура за-до-чекор. Примери за примена на наредбата for. Наредби за скок: break и continue.

Тема 7: Еднодимензионална низа
Низите како податочни структури. Декларирање на низа. Пристап до елемент на низа – индекси на елементи.  Иницијализација на низа. Примери на C програми со примена на низи.

Тема 8*: Текстуални низи
Претставување на текстуални низи во C. Визуелно претставување на меморија зафатена од тектуална низа. Доделување на вредност на тектуална низа. Читање и прикажување на текстуални низи. Добивање на знак од текстуална низа. Менување на дел од текстуална низа. Поминување низ текстуална низа и определување на нејзината должина. Некои корисни функции во C за работа со текстуални низи: strlen(), strcpy(), strcat() и strcmp(). Примери на C програми со примена на стрингови.         

(* ќе биде делумно реализирана, во зависност од постигнувањата на студентите во претходните теми)

0