Потребни се тутори за изведување на лабораториските вежби за следните предмети со број на непокриени групи:

 

Предмет Непокриени групи

Напредни бази на податоци

3
Електронска и мобилна трговија 3
Оперативни системи 12

 

Сите тековни студенти кои ги имаат положено предметите, може да се пријават за тутори на максимум 6 групи.

Притоа, кандидатите треба да испратат маил до arhiva@finki.ukim.mk со наслов Пријава за тутор.

Во мејлот треба да се наведат за предметите за кои се пријавува кандидатот, број на индекс и да се наведе

колку максимум групи би можел/а да покрие (сумарно за сите пријавени предмети).

Кандидатите ќе бидат рангирани според оцената на предметот, просекот и бројот на освоени кредити, по соодветниот приоритет.

Рокот за пријавување е до 03.03.2023 до 16:00 часот.