Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство распишува интерен оглас за избор на лица кои ќе помагаат во изведување на лабораториски вежби (лаборанти).

На огласот може да се пријават актуелни студенти кои треба да бидат на располагање на Факултетот во било кое време во зависност од распоредот на часови. Во пријавата кандидатите треба да наведат куса биографија (CV со вклучени контакт информации, број на индекс и детали за студиите) и листа на предмети за кои се заинтересирани да бидат лаборанти заедно со оценката која ја имаат по тие предмети.

Се повикуваат заинтересираните кандидати да се пријават на огласот. Пријавите се поднесуваат електронски, на адреса arhiva@finki.ukim.mk со тема [lab] Prijava na konkurs, најдоцна до понеделник, 25.09.2022 година до 12:00 часот.

Рангирањето за избор на кандидатите ќе се изврши на основа на остварениот просек на оценки во текот на студиите ,како и на основа на бројот на освоени кредити во тек на студиите и врз основа на интервјуто.