Новата верзија на распоредот на часови за летниот семестар 2019/2020 година може да ја најдете на огласна табла.

Оваа верзија на распоред важи до 06.03.2020 година.