Почитувани,

Ни претставува особена чест да ве поканиме на виртуелниот настан организиран во рамките на проектот EuroCC – Национални Центри за Компетенции за Процесирање со Високи Перформанси кој ќе се одржи на 01.07.2021 година,  наменет за презентација на FF4EuroHPC отворениот втор повик за соработка на индустријата, академијата и HPC центрите со цел користење на HPC од страна на корисниците од стопанството, со посебен фокус на малите и средни претпријатија. Преку овие повици FF4EuroHPC овозможува добивање на грантови за соработка помеѓу вклучените партнери.

untitled_12.png

 

Покана со агенда на настанот е дадена во прилог на оваа порака.

pokana_eurocc_ff4eurohpc_01.07.2021.pdf

Сите заинтересирани компании може да го проследат настанот преку Тимс на следниот линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDgwY2ViNmMtOThmYS00NDhkLTgyNDAtZDYyODBiOWM2NTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0cac47b-e2b3-4e1b-a52f-487d2d996288%22%2c%22Oid%22%3a%22c3514273-6fd2-44c5-a258-33b2a8f4b0dd%22%7d

0