Електронски молби за промена на група и/или професор се доставуваат преку системот http://molbi.finki.ukim.mk во точно дефинираните рокови поставени на системот. Промена на група и/или професор е дозволена само доколку постои преклопување со други предмети и при доставување на молбата точно се наведе за кои предмети станува збор.