Дигит компјутерски инженеринг има потреба од вработување на Јunior .NET developer за развој и учество во имплементација на деловни софтверски решенија. 

Потребни се основни познавања од долунаведените технологии, а воедно било какво искуство од нивно практично користење ќе се смета за предност:

-    ASP.NET, MVC, WEB API
-    Microsoft C#
-    Microsoft SQL Server
-    XML, Web Services
-    HTML, CSS,  Java Script

Кандидатите своите CV-а можат да ги испратат на 

 

 

1