Почитувани студенти,

Сите студенти кои слушале предмети во летниот семестар од учебната 2021/2022 година, задолжително да ја пополнат анкетата поставена на https://anketi.finki.ukim.mk/.

За најава треба да се користи корисничкото име и лозинката од iKnow.

Анкетите за самоевалуација се законска обврска.

Рокот за пополнување на анкетата е од 27.10.2022 до 02.11.2022 година.