Едукација со ИКТ (4+1)

Постдипломските студии по Едукација со ИКТ се стремат кон врвно европско и светско образование и обучување на едукаторите од основните и средните училишта со најсовремените пристапи кон усвојување нови знаења, како и со користење на напредните информатички технологии. Овие студии ќе овозможат и на слушателите од инженерските насоки да се насочат кон истражување од областа на едукацијата на информатичките науки. Слушателите по завршувањето на студиите ќе можат поуспешно да се приближат до новите генерации ученици од областа на информатиката.

 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиската програма: академски студии од втор циклус по Eдукација со ИКТ
 • Научно - истражувачко подрачје: природно - математичко
 • Поле: информатикa
 • Област: информатика
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити.
 • Траење на студиите: 2 семестри.
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели).
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии пред ЕКТС или завршени додипломски студии кои носат минимум 240 кредити.
 • Прв семестар: три задолжителни предмети и два изборни предмета, за вкупно 5 предмети, од кои еден може да биде од Универзитетска листа (5x6=30 EKTС).
 • Втор семестар: два изборни предмети и завршен проект – магистерска тема (12+18=30 ЕКТС)
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман.
 • Бројот на контактните часови е 4.

Стекната титула:  Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на Едукација со ИКТ

2. Студии
 

Табела 1: Листа на предметите на постдипломски студии

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

1

ЕДУ-З-01

Современи наставни методи

9

4

2

6

2

ЕДУ-З-02

Напредни ИКТ во образованието

9

4

2

6

3

ЕДУ-З-03

Креирање на дигитални едукативни содржини

9

4

2

6

4

 

Изборен од табела 2

9

4

2

6

5

 

Изборен од табела 2

9

4

2

6

6

ЕДУ-З-04

Учење низ игра

10

4

2

6

7

 

Изборен од табела 2

10

4

2

6

8

 

Магистерска тема

10

 

 

18

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

28

14

60

 

По освојување на 18 ЕКТС, студентите имаат право на пријавување на магистерска тема за која по нејзиното завршување ќе освојат 18 ЕКТС.

 

Табела 2:  Изборни наставни предмети на студиската програма

 

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

1

ЕДУ-И-01

Работа со надарени ученици

9

4

2

6

ФИНКИ

2

ЕДУ-И-02

Технолошки поддржано учење

9

 

4

2

6

ФИНКИ

3

ЕДУ-И-03

Мултимедијални проекти во наставата

9

4

2

6

ФИНКИ

4

ITMW11

Дигитална трансформација

9

4

2

6

ФИНКИ

5

СИ-И-02

Дизајн на видео игри и визуелни ефекти

9

4

2

6

ФИНКИ

6

КН-З-02

Методи за оптимизација

9

4

2

6

ФИНКИ

7

ИТ-И-18

Наука базирана на податоци (Data Science)

9

4

2

6

ФИНКИ

8

СНП-З-1

Анализа на податоци со статистички пакети

9

4

2

6

ФИНКИ

9

ITMW09

Менаџмент на човечки ресурси

9

4

2

6

ФИНКИ

10

ЕДУ-И-04

Системи за препорачување, виртуелно насочување и виртуелна самопомош при совладување на знаењето

10

4

2

6

ФИНКИ

11

ЕДУ-И-05

Асистивни технологии

10

 

4

2

6

ФИНКИ

12

ЕДУ-И-06

Е-учење 2.0

10

4

2

6

ФИНКИ

13

ЕДУ-И-07

Едукација со хардвер

10

4

2

6

ФИНКИ

14

ЕДУ-И-08

Отворени образовни ресурси и виртуелни лаборатории

10

4

2

6

ФИНКИ

15

ЕДУ-И-09

Аналитика на образовни податоци

10

4

2

6

ФИНКИ

16

ЕДУ-И-10

Студентско инволвирање во развој на хуманитарен, слободен и отворен софтвер

10

4

2

6

ФИНКИ

17

ЕДУ-И-11

Веб на иднината

10

4

2

6

ФИНКИ

18

СДП-И-6

Статистички истражувачки вештини: уредување, репортирање и визуализација на податоци

10

4

2

6

ФИНКИ

19

ИС-И-18

Интелигентни мобилни апликации

10

4

2

6

ФИНКИ

 
Студентот може да избере предмет од листата на понудени изборни предмети од сите студиски програми од втор циклус на студии. Листата на понудени изборни предмети може да се најде на овој линк.