Почитувани студенти,

Во прилог е oдлука за распишување на избори за претседател и членови на факултетското собрание.