Чекорете по патот на CodeFu воинот! Првата квалификациска рунда ќе се одржи на 11 Април со полеток во 12:00 часот.
Влезете во арената со најдобрите кодери во земјата, време е да покажете што знаете и што можете! 
 http://codefu.mk/codefu2021.html
 

Choose to walk the way of the CodeFu warrior! The 1st Qualification round is on 11th of April, starting 12.00 CET.
Enter the arena among the best coders in the country, it's time to show what you know and what you can do! http://codefu.mk/codefu2021.html

 

1