Квоти

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/20 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во наредната учебнагодина ќе запише вкупно 1080 студенти. Бројот на студенти кои ќе можат да се запишат на ФИНКИ на секоја од студиските програми, е даден во продолжение.
 
 

Модул

Државна  квота

Цена (ЕУР)

Квота со кофинансирање

Цена (ЕУР)

 Вонредни

Цена (ЕУР)

 Вкупно

Софтверско инженерство и информациски системи – 6 или 8 семестри

 

 140

 200

 140

 400

 -

 -

 280

Интернет, мрежи и безбедност - 6 или 8 семестри

 

 70

 200

 70

 400

 -

 -

 140

Примена на информациски технолопгии - 6 или 8 семестри

 

 140

 200

 140

 400

 -

 -

 280

Компјутерска едукација – 8 семестри

 

 20

 200

 

 400 

 -

 -

 20

Компјутерско инженерство – 6 или 8 семестри

 

 70

 200

 70

 400

 -

 -

 140

Компјутерски науки - 6 или 8 семестри

 

 70

 200

 70

 400

 -

 -

 140

Софтверско инженерство и информациски системи на англиски јазик – 6 или 8 семестри 

 

 40

 200

 40

 400

 -

 -

 80

ВКУПНО Студенти

 

 550

 

 530

 

 0

 

 1080