Изборни предмети

На оваа страница ќе најдете табели со изборни предмети од сите студиски програми
 
Табела 1: Изборни предмети од програмата Инженерство на интелигентни системи 
   

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  проф. Д-р Смиле Марковски, проф. Д-р. Ана Мадевска Богданова  Компјутерска наука за Интелигентни системи IX 6
 2  доц. Д-р. Невена Ацковска, доц. Д-р Марија Михова  Процесирање на информации во биолошки системи IX 6
 3  проф. Д-р Сашо Панов  Молекуларна биологија на клетка IX 6
 4  проф. д-р. Жанета Попеска, проф. Д-р. Ана Мадевска Богданова  Методи за моделирање во Биоинформатиката IX 6
 5  проф. д-р. Жанета Попеска, проф. Д-р. Ана Мадевска Богданова  Напредни методи во податочно рударење IX 6
 6  доц. Д-р Анастас Мишев, доц. Д-р. Гоце Арменски  Програмирање роботи IX 6
 7  проф. Д-р Андреа Кулаков, доц. Д-р. Невена Ацковска  Основи на роботика IX 6
 8  проф. Д-р. Ана Мадевска Богданова, проф. Д-р Жанета Попеска  Податочно рударство за Биоинформатика X
 9  доц. Д-р. Невена Ацковска, проф. Д-р. Ана Мадевска Богданова

 Основи на генетско инженерство

X

6

10  доц. Д-р Невена Ацковска

 Однесувачка роботика

X

6

11  доц. Д-р Марија Михова

 Математички методи во роботика

X

6

12   доц. Д-р Невена Ацковска, доц. Д-р Боро Јакимовски  Интеракција човек-робот X 6
13  проф. Д-р. Ана Мадевска Богданова, доц. Д-р Ѓорѓи Маџаров  Машинско учење X 6
     Избор од универзитетска листа слободни предмети    6
 
 
Табела 2: Изборни предмети од програмата Компјутерски науки 
       

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1     проф. Д-р Ана Мадевска-Богданова, доц. Д-р Марија Михова, доц. Д-р Анастас Мишев, доц. Д-р Боро Јакимовски  Напредни алгоритми IX
 2  доц. Д-р Боро Јакимовски, доц. Д-р Јасен Марковски  Формални методи IX
 3  проф. Д-р Ванчо Кусакатов, проф. Д-р Маргита Кон-Поповска, доц. Д-р Весна Димитриевска Ристовска  Оптимизација IX 6
 4  проф. Д-р Маргита Кон-Поповска, доц. Д-р Горан Велинов, доц. Д-р Вангел Ајановски

 Напредни концепти на бази на податоци

IX

6
 5  проф. Д-р Жанета Попеска, доц. Д-р Марија Михова  Модерни симулации и моделирање IX 6
 6  доц. Д-р Анастас Мишев, доц. Д-р Боро Јакимовски  Грид и научно програмирање IX 6
 7  проф. Д-р Маргита Кон-Поповска, доц. Д-р Горан Велинов  Доверливост и безбедност кај системите за управување со бази на податоци X 6
 8  проф. Д-р Маргита Кон-Поповска, доц. Д-р Горан Велинов

 Извршување и оптимизација на SQL изрази - теоретски аспекти

X

6

 9  проф. Д-р Маргита Кон-Поповска, доц. Д-р Горан Велинов

 Складови на податоци

X

6

10  проф. Д-р Жанета Попеска, доц. Д-р Марија Михова  Надежност на компјутерски системи и мрежи X 6
11  доц. Д-р Марија Михова  Динамичко програмирање и стохастичка контрола X  6
12    Проект X
13  доц. Д-р Дејан Спасов, проф. Д-р Смиле Марковски  Теорија на комплексност X
14  проф. Д-р Катерина Здравкова, доц. Д-р Игор Трајковски  Обработка на текстуални податоци X
15  проф. Д-р Марјан Гушев  Пресметување во облак X
16  проф. Д-р Марјан Гушев  Современи трендови за паралелно процесирање X
     Предмет од универзитетската листа на слободни предмети 
 
Табела 3: Изборни предмети од програмата Кодирање и криптографија
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  проф. Д-р Смиле Марковски, доц. Д-р Весна Димитрова Напредна криптографија  IX 6
 2  доц. Д-р Весна Димитрова, доц. Д-р Боро Јакимовски Информациска безбедност IX 6
 3  вон. проф. Д-р Верица Бакева, проф. Д-р Смиле Марковски Теорија на кодирање IX 6
 4  проф. Д-р Смиле Марковски, проф. Д-р Жанета Попеска Напредни алгебарски структури IX 6
 5  проф. Д-р Смиле Марковски, доц. Д-р Весна Димитрова

Математичка логика

IX

6

 6  вон. проф. Д-р Верица Бакева, проф. Д-р Жанета Попеска

Случајни процеси

IX

6

 7  доц. Д-р Весна Димитрова, доц. Д-р Љупчо Антовски Управување со промени и ризици IX 6
 8  вон. проф. Д-р Верица Бакева, доц. Д-р Дејан Спасов

Теорија на информации 2

X

6

 9  доц. Д-р Боро Јакимовски, проф. Д-р Данило Глигороски Компјутерска безбедност X 6
10  доц. Д-р Весна Димитрова, проф. Д-р Смиле Марковски Криптоанализа X 6
11  доц. Д-р Љупчо Антовски, доц. Д-р Гоце Арменски Безбедност на мобилни и веб апликации X 6
12   вон. проф. Д-р Верица Бакева, проф. Д-р Смиле Марковски, доц. Д-р Дејан Спасов Напредни аспекти на теорија на кодирање X  6
    Предмет од универзитетската листа на слободни предмети   
 
Табела 4: Изборни предмети од програмата Софтверско инженерство 
       Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ, доц. Д-р Иван Чорбев  Напредно софтверско инженерство  IX  6
 2  вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ, проф. Д-р Сузана Лошковска  Шаблони за дизајн на софтвер  IX  6
 3  проф. Д-р Сузана Лошковска, доц. Д-р Иван Чорбев

 Медицинска информатика

IX

6
 4  проф. Д-р Сузана Лошковска, доц. Д-р Ивица Димитровски  Алгоритми за визуелизација IX 6
 5  проф. Д-р Драган Михајлов, доц. Д-р Ивица Димитровски

 Компјутерска обработка на слика и звук

IX

6

 6  проф. Д-р Драган Михајлов, доц. Д-р Иван Чорбев

 Програмирање на специјални ефекти и видео игри

IX

6

 7  проф. Д-р Драган Михајлов, проф. Д-р Сузана Лошковска  Напредно 3D моделирање и анимација  IX 6
 8  доц. Д-р Ѓорѓи Маџаров, вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ  Анализа и предвидување на временски серии   IX 6
 9  доц. Д-р Иван Чорбев, проф. Д-р Драган Михајлов  Мултимедијален и скалабилен веб  IX 6
10  проф. Д-р Сузана Лошковска, доц. Д-р Ивица Димитровски, доц. Д-р Анастас Мишев  Тестирање и употребливост на софтвер  X 6
11  проф. Д-р Драган Михајлов, проф. Д-р Сузана Лошковска

 Компјутерска уметност

X

6

12  проф. Д-р Сузана Лошковска, доц. Д-р Ѓорѓи Маџаров  Напредни интеракциски технологии X 6
13  вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ, доц. Д-р Гоце Арменски  Напредни веб технологии X 6
14  вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ, доц. Д-р Ѓорѓи Маџаров  Препознавање на облици X 6
15  вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ, доц. Д-р Љупчо Антовски  Софтверски архитектури X 6
16  доц. Д-р Иван Чорбев, доц. Д-р Љупчо Антовски, вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ  Инженерство на ЕРП бизнис системи X 6
17   доц. Д-р Ѓорѓи Маџаров, вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ   Системи за поддршка на одлуки X 6
     Предмет од универзитетската листа на слободни предмети     
 
Табела 5: Изборни предмети од програмата Компјутерски мрежи и е-технологии
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  проф. Д-р Љупчо Коцарев  Современи методи за анализа на мрежи  IX
 2  вон. проф. Д-р Димитар Трајанов  Е-бизнис  IX
 3  доц. Д-р Соња Филипоска, доц. Д-р Анастас Мишев

 Безжични и ад хок компјутерски мрежи

IX

6
 4  доц. Д-р Игор Мишковски  Паралелно процесирање IX 6
 5  вон. проф. Д-р Димитар Трајанов, доц. Д-р Љупчо Антовски

 Менаџмент на ИКТ

IX

6

 6  доц. Д-р Дејан Спасов

 Стохастичко моделирање и теорија на редици на чекање

IX

6

 7  акад. проф. Д-р Љупчо Коцарев

 Напредно моделирање и симулација

IX

6

 8  доц. Д-р Дејан Спасов  Случајни процеси во компјутерски мрежи IX 6
 9  доц. Д-р Соња Филипоска  Јавни мобилни услуги и апликации IX
10  доц. Д-р Соња Филипоска  Мониторинг и перформанси на компјутерски мрежи IX
11  акад. проф. Д-р Љупчо Коцарев  Безбедност и заштита на компјутерски мрежи IX
12  доц. Д-р Соња Филипоска  IPTV сервиси и технологии IX
13  доц. Д-р Соња Филипоска  Мрежи од следната генерација X
14  доц. Д-р Игор Мишковски  Напредни компјутерски мрежи X 6
15  доц. Д-р Игор Мишковски, доц. Д-р Ласко Баснарков  Сензорски мрежи X 6
16  акад. проф. Д-р Љупчо Коцарев  Криптографија X 6
17  вон. проф. Д-р Димитар Трајанов, доц. Д-р Соња Филипоска, доц. Д-р Анаастас Мишев, доц. Д-р Боро Јакимовски  Пресметување со високи перформанси X 6
18  вон. проф. Д-р Димитар Трајанов  Е-маркетинг X 6
19  вон. проф. Д-р Димитар Трајанов, доц. Д-р Игор Мишковски  Веб сервиси и XML X 6
20   доц. Д-р Игор Мишковски  Мрежна виртуелизација и пресметки во облак X 6
     Предмет од универзитетската листа на слободни предмети     
 
Табела 6: Изборни предмети од програмата Интелигентни информациони системи
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  доц. Д-р Слободан Калајџиски  Анализа и дизајн на информациони системи  IX  6
 2  доц. Д-р Андреа Кулаков  Напредни теми од вештачка интелигенција IX  6
 3  вон. проф. Д-р Владимир Трајковиќ

 Проектирање на вградливи компјутерски компоненти

IX

6
 4  вон. проф. Д-р Владимир Трајковиќ  Мобилни веб сервиси IX 6
 5  доц. Д-р Соња Гивеска

 Интелигентни кориснички интерфејси

IX

6

 6  доц. Д-р Ласко Баснарков

 Вовед во финансиско инженерство

IX

6

 7  доц. Д-р Соња Гивеска

 Колективна интелигенција

IX

6

 8  доц. Д-р Игор Трајковски, вон. проф. Д-р Андреа Кулаков  Напредна обработка на природни јазици IX  6
 9  вон. проф. Д-р Владимир Трајковиќ  Колаборативни компјутерски системи X  6
10  доц. Д-р Соња Гивеска  Агентно-базирани системи X 6
11  вон. проф. Д-р Андреа Кулаков  Сензорско-роботски системи X 6
12  доц. Д-р Слободан Калајџиски  ИС базирани на знаење X 6
13  доц. Д-р Ивица Димитровски, проф. Д-р Сузана Лошковска  Мултимедиски системи X 6
14  доц. Д-р Слободан Калајџиски  Биоинформатика X 6
15  акад. проф. Д-р Љупчо Коцарев  Пресметковна и системска биологија X 6
16  доц. Д-р Ласко Баснарков  Пресметувачка теорија на игри X 6
17     Предмет од универзитетската листа на слободни предмети     
 
Табела 7: Изборни предмети од програмата Содржински базирано пребарување
   

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  доц. Д-р Слободан Калајџиски  Моделирање и репрезентација на неструктурирани податоци  IX 6
 2  доц. Д-р Ивица Димитровски, доц. Д-р Соња Гиевска  Содржински базирано индексирање и пребарување  IX  6
 3  вон. проф. Д-р Андреа Кулаков, доц. Д-р Слободан Калајџиски

 Архитектури и онтологии за неструктурирани податоци

IX

6
 4  доц. Д-р Ивица Димитровски  Биометриски системи IX 6
 5  доц. Д-р Игор Трајковски  Интернет пребарувачи IX 6
 6  доц. Д-р Игор Трајковски  Податочна фузија X 6
 7  доц. Д-р Игор Трајковски, проф. Д-р Катерина Здравкова

 Машинско преведување

X

6

 8  доц. Д-р Соња Гиевска

 HCI потреби за мултимедиско пребарување и прикажување

X

6

 9  доц. Д-р Ласко Баснарков

 Евалуациски техники за системите за пребарување на нестурктурирани податоци

X

6

10    Предмет од универзитетската листа на слободни предмети    6
 
Табела 8: Изборни предмети од програмата Биоинформатика
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  доц. Д-р Сашо Панов  Основи на молекуларна биологија  IX  6
 2  доц. Д-р Слободан Калајџиски  Алгоритми во биоинформатиката  IX  6
 3  доц. Д-р Слободан Калајџиски

 Структурна биоинформатика

IX

6
 4  акад. проф. Д-р Лупчо Коцарев  Математичка биологија IX 6
 5  доц. Д-р Слободан Калајџиски

 Протеомика

IX

6

 6  вон. проф. Д-р Владимир Трајковиќ, доц. Д-р Андреа Кулаков

 Програмски јазици и софтверски алатки во биоинформатиката

IX

6

 7  доц. Д-р Е. Хаџиева

 Вовед во математичките бионауки

IX

6

 8  акад. проф. Д-р Лупчо Коцарев, проф. Д-р Жанета Попеска  Напредни математички и статистички техники X 6
 9  акад. проф. Д-р Љупчо Коцарев, доц. Д-р Андреа Кулаков  Пресметувачки и математички модели на невронски системи X 6
10  доц. Д-р Сашо Панов  Филогенетика и компаративна генетика  X 6
11  вон. проф. Д-р Владимир Трајковиќ, доц. Д-р Слободан Калајџиски  Напредни техники за дизајн на алгоритми X 6
12  доц. Д-р Катерина Санева Хаџивелкова  Нумерички и вејвлет методи X 6
13  проф. Д-р Сузана Лошковска, вон. проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ  Напредни технологии за манипулација и визуелизација на биоинформатички податоци  X 6
14     Предмет од универзитетската листа на слободни предмети    6
 
Табела 9: Изборни предмети од програмата Софтверско инженерство (ТЕМПУС) 
   Професори

Предмет

ЕКТС
 Прва група изборни предмети
 1   доц. Д-р. Невена Ацковска, проф. Д-р. Дејан Ѓоргевиќ, доц. Д-р. Владимир Курбалија

 Архитектура, дизајн и модели

6
 2  доц. Д-р. Анастас Мишев, проф. Д-р. Катерина Здравкова, проф. Д-р. Сузана Лошковска  Вреднување и тестирање на софтверот 6
 3  проф. Д-р. Маргита Кон Поповска, проф. Д-р. Мирјана Ивановиќ, доц. Д-р. Слободан Калајџиски

 Процеси за развој на информационите системи

6

 4  проф. Д-р. Катерина Здравкова

 Приватност, етика и општествени одговорности

6

 Втора група изборни предмети
 5  проф. Д-р. Мирјана Ивановиќ, вонр. проф.  Д-р. Љупчо Антовски, проф. Д-р. Катерина Здравкова, вонр. проф.  Д-р. Иван Чорбев

 Инженерство на потребите

6
 6  проф. Д-р. Зоран Будимац, проф. Д-р. Марјан Гушев  Истражувачки методи 6
 7  вонр. проф. Д-р. Анастас Мишев, проф. Д-р. Дејан Ѓоргевиќ

 Системска интеграција

6

 8 вонр. проф.  Д-р. Ивица Димитровски, доц. Д-р. Милош Радовановиќ

 Еволуција на софтверот

6

 9  вонр. проф. д-р. Горан Велинов,   Компонентно базиран развој 6
10  проф. Д-р. Драган Машуловиќ, академик проф. Д-р. Љупчо Коцарев, доц. Д-р. Боро Јакимовски  Формални методи во инженерството 6
11  проф. Д-р. Драган Машуловиќ, вонр. проф.  Д-р. Боро Јакимовски, вонр. проф.  Д-р. Анастас Мишев, проф. Д-р. Димитар Трајанов  Софтверско инженерство за критичните системи 6
12  проф. Д-р. Марјан Гушев, проф. Д-р. Димитар Трајанов  Деловно моделирање 6
13  проф. Д-р. Маргита Кон - Поповска, вонр. проф.  Д-р. Горан Велинов  Софтверско инженерство кај базите на податоци 6
14    Напредни области во софтверското инженерство 6
15     Завршен проект - магистерска теза  30
 
Табела 10: Изборни предмети од програмата Еко-информатика (ТЕМПУС) 
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  проф. Д-р Коста Митрески  Концепти во Еко-информатиката IX 6
 2  проф. Д-р Андреа Кулаков  Мониторинг и обработка на податоци во инженерството на животната средина IX 6
 3  проф. Д-р Коста Митрески  Имплементрација на географски информациони системи IX 6
 4   доц. Д-р Слободан Калајџиски

 Анализа на потребите за екосистем информатика

IX

6
 5  проф. Д-р Коста Митрески, Д-р Андреа Наумоски  Еколошко моделирање IX 6
 6  доц. Д-р Соња Гиевска

 Интелигентни кориснички интерфејси

IX

6

 7  вон. проф. Д-р Верица Бакева

 Парцијални диференцијални равенки

IX

6

 8  Д-р Андреја Наумоски, проф. Д-р Коста Митрески  Откривање на знаење од податоци за животната средина X 6
 9  проф.Д-р Коста Митрески  Продукти и околина X 6
 10   вон. проф. Д-р Андреа Кулаков  Далечинско сондирање X 6
 11  доц. Д-р Соња Гиевска, доц. Д-р Слободан Калајџиски  Мултимедиски системи X 6
 
Табела 11: Изборни предмети од програмата Систем во чип (ТЕМПУС)
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  доц. Д-р Игор Мишковски  Техники за дизајнирање на систем во чип IX 6
 2  вон. проф. Д-р Владимир Трајковиќ  Мобилни и вградливи системи IX 6
 3   доц. Д-р Ласко Баснарков

 Дизајн на вградлив хардвер во ASIC и FPGA

IX

6
 4  доц. Д-р Игор Мишковски  Дизајнирање со HDL јазици IX 6
 5  вон. проф. Д-р Димитар Трајанов, вон. проф. Д-р Владимир Трајковиќ

 Вградлив софтвер за критични апликации во реално време

IX

6

 6  доц. Д-р Соња Филипоска, доц. Д-р Иван Чорбев

 Надежност на софтвер

IX

6

 7  доц. Д-р Димитар Трајанов  Развој на софтвер за мобилни и вградливи системи X 6
 8  доц. Д-р Ласко Баснарков

 VLSI дизајн

X

6

 9  вон. проф. Д-р Владимир Трајковиќ, вон. проф. Д-р Андреа Кулаков  Сензорски базирани системи X 6
 10   доц. Д-р Игор Мишковски  Пресметки во мобилни и вградливи системи X 6
 
Табела 12: Изборни предмети од програмата Статистика и актуарска математика - модул Актуарска математика
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Верица Бакева  Веројатност и статистика IX 6
 2  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Марија Михова  Линеарни статистички модели IX 6
 3   проф. д-р Жанета Попеска

 Неживотно осигурување

IX

6
 4  проф. д-р Верица Бакева, проф. д-р Марија Михова  Баесови методи во статистичка анализа IX 6
 5  проф. д-р Жанета Попеска

 Теорија на ризик

X

6

 6  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Марија Михова

 Модели на доживување

X

6

 7  проф. д-р Марија Михова  Осигурување на живот X 6
 8  доц. д-р Ласко Баснарков

 Монте Карло методи во статистика

X

6

 9     Оптимизација X 6
 10  проф. д-р Катерина Здравкова  Професионална етика X 6
 
Табела 13: Изборни предмети од програмата Статистика и актуарска математика - модул Статистика и примени
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Верица Бакева  Математичка статистика IX 6
 2  проф. д-р Верица Бакева  Случајни процеси IX 6
 3   проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Марија Михова

 Линеарни статистички модели

IX

6
 4  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Марија Михова  Модели на доживување IX 6
 5  проф. д-р Верица Бакева, проф. д-р Марија Михова

 Баесови методи во статистичка анализа

IX

6

 6  проф. д-р Марија Михова

 Финансиска математика

IX

6

 7  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Марија Михова  Актуарска математика IX 6
 8  доц. д-р Дејан Спасов

 Стохастичко моделирање и редици на чекање

IX

6

 9  проф. д-р Жанета Попеска  Теорија на ризик X 6
 10   проф. д-р Жанета Попеска  Статистички методи во форензика X 6
 11  доц. д-р Ласко Баснарков  Монте Карло методи во статистика X 6
 12  проф. д-р Ана Мадевска Богданова, доц. д-р Ѓорѓи Маџаров  Машинско учење X 6
 13  доц. д-р Ласко Баснарков  Вовед во финансиско инженерство X 6
 14  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Верица Бакева, проф. д-р Марија Михова  Модерни симулации и моделирање X 6
 15  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Марија Михова  Надежност на компјутерски системи и мрежи X 6
 16  доц. д-р Ѓорѓи Маџаров, проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ  Анализа и предвидување на временски серии X 6
 17  проф. д-р Марија Михова  Динамичко програмирање и стохастичка контрола X 6
 18  Акад. проф. д-р Љупчо Коцарев  Напредни математички и статистички техники X 6
 19  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Ана Мадевска Богданова, доц. д-р Невена Ацковска  Веројатносно статистички методи во биоинформатиката X 6
 20  проф. д-р Катерина Здравкова, доц. д-р Игор Трајковски  Обработка на текстуални податоци X 6
 21  проф. д-р Жанета Попеска, проф. д-р Марија Михова  Обработка на податоци во образованието X 6
 22  проф. д-р Маргита Кон-Поповска, доц. д-р Весна Димитриевска-Ристовска  Оптимизација X 6
 23  проф. д-р Ана Мадевска Богданова, проф. д-р Жанета Попеска  Напредни методи во податочно рударење X 6
 24  проф. д-р Ана Мадевска Богданова, проф. д-р Жанета Попеска  Податочно рударство за Биоинформатика X 6
 
Табела 14: Изборни предмети од програмата  Управување во информатички технологии 
   Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  проф. д-р Димитар Трајанов, вонр. проф.  д-р Љупчо Антовски  Менаџмент на ИКТ IX 6
 2  проф. д-р Владимир Трајковиќ, доц. д-р Вангел Ајановски  Напредни менаџмент информациски системи IX 6
 3 проф. д-р Димитар Трајанов  Е-бизнис IX 6
 4 вонр. проф. д-р. Марија Михова, проф. д-р. Жанета Попеска, вонр. проф. д-р. Дејан Спасов Квантитативни методи за проектни менаџери IX 6
 5 проф. д-р. Андреа Кулаков, доц. д-р. Соња Гиевска  Системи за управување со знаење IX 6
 6 проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ, вонр. проф. д-р Иван Чорбев Напредно софтверско инженерство IX 6
 7 вонр. проф. д-р Анастас Мишев, проф. д-р. Катерина Здравкова, проф. д-р. Сузана Лошковска Вреднување и тестирање на софтверот IX 6
 8 вонр. проф. д-р  Соња Филипоска, вонр. проф. д-р  Иван Чорбев Надежност на софтвер IX 6
 9 вонр. проф. д-р Весна Димитрова, доц. д-р. Сашко Ристов Управување со безбедност и сигурност на информации IX 6
 10 проф. д-р. Маргита Кон-Поповска, вонр. проф. д-р. Горан Велинов, вонр. проф.  д-р. Слободан Калајџиски, доц. д-р. Вангел Ајановски Управување со бази на податоци IX 6
 11  вонр. проф. д-р Слободан Калајџиски Анализа и дизајн на информациони системи IX 6
 12 проф. д-р. Марјан Гушев, проф. д-р. Дејан Ѓорѓевиќ, проф. д-р. Димитар Трајанов, вонр. проф.  д-р. Гоце Арменски Напредни теми од Е-Влада IX 6
 13   проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ, вонр. проф. д-р Љупчо Антовски Софтверски архитектури IX 6
 14 доц. д-р. Смилка Јанеска-Саркањац, вонр. проф. д-р Горан Велинов Менаџмент на човечки ресурси IX 6
 15  вонр. проф. д-р Соња Филипоска Мониторинг и перформанси на компјутерски мрежи IX 6
 16 проф. д-р. Марјан Гушев Напреден развој на софтвер како сервис X 6
 17 вонр. проф.  д-р. Гоце Арменски, вонр. проф.  д-р. Боро Јакимовски, вонр. проф.  д-р. Анастас Мишев Менаџмент на ИТ сервиси X 6
 18 проф. д-р. Катерина Здравкова Приватност, етика и општествени одговорности X 6
 19 проф. д-р. Маргита Кон-Поповска, проф. д-р. Верица Бакева, доц. д-р. Вангел Ајановски, вонр. проф. д-р Дејан Спасов Оптимизација на проекти и операциски истражувања X 6
 20 вонр. проф. д-р. Весна Димитрова, вонр. проф. д-р. Љупчо Антовски, доц. д-р. Сашко Ристов Управување со промени и ризици X 6
 21 проф. д-р Димитар Трајанов  Е-маркетинг X 6
 22 вонр. проф.  д-р. Невена Ацковска, вонр. проф.  д-р. Гоце Арменски,  ИКТ архитектура и блокови X 6
 23 вонр. проф. д-р  Иван Чорбев, вонр. проф. д-р Љупчо Антовски, проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ Инженерство на ЕРП бизнис системи X 6
 24 доц. д-р Ѓорѓи Маџаров,  проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ Системи за поддршка на одлуки X 6
 25 доц. д-р. Смилка Јанеска-Саркањац, д-р Љубомир Дракулевски Стратегиски менаџмент во ИТ X 6
 26 доц. д-р. Игор Мишковски, доц. д-р. Миле Јованов Стартап инженерство X 6
 
Табела 15: Изборни предмети од програмата Пресметување во облак 
                                                            Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1  Вонр. проф. д-р Гоце Арменски Интероперабилност, портабилност и федерација на веб сервиси IX 6
2 Проф. д-р Жанета Попеска, доц. д-р Вангел Ајановски Аналитика на големи податоци IX 6
3  Проф. Д-р Димитар Трајанов, вонр. проф. д-р Љупчо Антовски Менаџмент на ИКТ IX 6
4  Вонр. проф. д-р Анастас Мишев, Вонр. проф. д-р Боро Јакимовски Грид и научно програмирање IX 6
5 Вонр. проф. Д-р. Невена Ацковска, проф. Д-р. Дејан Ѓоргевиќ, доц. Д-р. Владимир Курбалија Архитектура, дизајн и модели IX 6
6 Вонр. проф. Д-р Соња Филипоска, Вонр. проф. Д-р Иван Чорбев Надежност на софтвер IX 6
7 доц. д-р Сашко Ристов, вонр. проф. д-р Марија Михова Инженерство на перформанси на скалабилни веб сервиси X 6
8 доц. д-р Сашко Ристов Безбедносни предизвици во виртуелни околини X 6
9 Вонр. проф. д-р Дејан Спасов, Доц. д-р Сашко Ристов, Вонр. проф. д-р Соња Филипоска, Вонр. проф. д-р Анастас Мишев Енергетска ефикасност во виртуелни околини X 6
10 проф. д-р Марјан Гушев, Вонр. проф. д-р Гоце Арменски Бизнис модели за пресметување во облак X 6
11 Доц. д-р Смилка Јанеска-Саркањац Менаџмент на мал бизнис X 6
12 Проф. д-р. Данчо Давчев, Проф. д-р. Владимир Трајковиќ, Проф. д-р Димитар Трајанов, вон. проф. д-р Љупчо Антовски, доц. д-р. Сашко Ристов Сервиси во облак за мобилни системи X 6
13 Доц. Д-р Билјана Стојкоска  Анализа на податоци од мобилни сензори/извори X 6
14 вон. проф. д-р  Боро Јакимовски, Доц. д-р Игор Мишковски Скалабилни платформи за развој во облак IX 6
15 доц. д-р Вангел Ајановски Дистрибуирани системи на бази податоци IX 6
16 Доц. д-р Миле Јованов Образование и веб на иднината IX 6
17 проф. Д-р Димитар Трајанов Е-маркетинг X 6
18 доц. Д-р Игор Мишковски Мрежна виртуелизација и пресметки во облак X 6
19 проф. Д-р Марјан Гушев Пресметување во облак X 6
20 проф. Д-р Марјан Гушев Современи трендови за паралелно процесирање X 6
21 вон. проф. д-р Иван Чорбев, вон. проф. д-р Љупчо Антовски, проф. Д-р Дејан Ѓорѓевиќ Инженерство на ЕРП бизнис системи X 6
22   Изборен предмет од Универзитетската листа на слободни предмети   6
 
Tабела 16: Изборни предмети од програмата Едукација со ИКТ 
                                                            Професори

Предмет

Семестар

 ЕКТС 

 1 вон. проф. д-р Боро Јакимовски, доц. д-р Миле Јованов Работа со надарени ученици IX 6
2 вон. проф. д-р Гоце Арменски, проф. д-р Владимир Трајковиќ Технолошки поддржано учење IX 6
3 проф. д-р Сузана Лошковска, проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ Оценување во технолошки потпомогнато учење IX 6
4 вон. проф. д-р Гоце Арменски, проф. д-р Ана Мадевска Богданова Учење низ игра IX 6
5 Проф. д-р Данчо Давчев, Проф. д-р. Димитар Трајанов, вон. проф. д-рЉупчо Антовски, вон. проф. д-р Иван Чорбев Примена на социјални мрежи и мобилни технологии во едукација X 6
6 вон. проф д-р Марија Михова, проф. д-р Жанета Попеска Обработка и анализа на податоци во образованието X 6
7 вон. проф. д-р Невена Ацковска, доц. д-р Сашко Ристов Отворени образовни ресурси и виртуелни лаборатории X 6
8 проф. д-р Катерина Здравкова Е-учење 2.0 X 6
9 Вон. проф. д-р. Невена Ацковска, проф. Ана Мадевска Богданова Асистивни технологии во образованието X 6
10 Вон. проф. д-р Марија Михова, Доц. д-р Миле Јованов Мултимедијални проекти во наставата IX 6
11 Доц. Д-р Миле Јованов Веб на иднината IX 6
12 доц. д-р. Смилка Јанеска-Саркањац, вонр. проф. д-р Горан Велинов Менаџмент на човечки ресурси IX  
13   Изборен предмет од Универзитетската листа на слободни предмети   6